Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 11.8.2022 - .
Spať na prehľad
Pripravujeme legislatívny upgrade od 1.7.2021 Zmeny v mzdách
Dátum: 15.6.2021

Od 1.7.2021 vstupujú do platnosti ďalšie legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú výpočet miezd. Tu je zopár z nich:

- zvýšenie súm životného minima od 1.7.2021. Suma životného minima má vplyv na zmenu viacerých veličín v oblasti dane z príjmov - ovplyvňuje napríklad výšku daňového bonusu na rok 2022, alebo aj výšku nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2022. Výška životného minima platná od 1.7.2021

  • 218,06 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

- zmeny v daňovom bonuse od 1.7.2021, kt. boli schválené novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

  • pre deti do 6 rokov: 46,44 € mesačne (2 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
  • pre deti nad 6 do 15 rokov: 39,47 € mesačne (1,7 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
  • pre deti od 15 do 25 rokov: 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu).

    Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2021

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:

  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zamestnanec): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, alebo
  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostníka): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že tento daňovník nemôže vykázať daňovú stratu z týchto príjmov.